Tom Shelton

Tom Shelton
Director, Athletics & School Safety

Tom Shelton

thomas.shelton@fpsk12.net
248-489-3352